ارزیابی گرمایی یک محفظه ی دومنظوره ی حمل و انبارش موقت سوخت های مصرف شده ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره برداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از جمله ی مهم ترین سیستم های امروزی و در حال گسترش برای حمل و انبارش موقت سوخت های مصرف شده ی رآکتور های اتمی، محفظه های دو منظوره اند. در این مقاله، محفظه ی دو منظوره ای که با هدف حمل و انبارش موقت سوخت های مصرف شده ی رآکتور اتمی بوشهر طراحی شده، مورد ارزیابی گرمایی قرار می گیرد. مدل سازی هندسی محفظه ی دو منظوره با نرم افزار SolidWorks انجام شده و به منظور ارزیابی گرمایی آن در شرایط عادی زمان حمل و نگه داری موقت، از نرم افزار Ansys Workbench 15 استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، حداکثر دمای غلاف سوخت از مقدار مجاز بیش تر نشده و در نتیجه یکپارچگی سوخت های مصرف شده در این شرایط حفظ خواهد شد. هم چنین حداکثر دمای اجزای مختلف محفظه در شرایط عادی زمان حمل و در دوره ی نگه داری موقت در محدوده های مجاز و ایمن قرار داشته و الزام های ایمنی محفظه براساس استانداردهای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی تامین خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999716 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!