کیفیت زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر سال 97: مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه
کیفیت خدمات پرستاران به طور مستقیم با اثر بخشی خدمات درمانی در ارتباط می باشد؛ از آن جایی که پرستاران مهم ترین گروه ارائه دهنده خدمات به بیماران هستند، باید از کیفیت زندگی بالایی برخوردار باشند تا شاهد بهبود کیفیت خدمات درمانی باشیم. لذا هدف از مطالعه، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کاشمر در سال 1397 می باشد.
روش  کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی با حجم نمونه  230 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کاشمر که از طریق نمونه گیریسرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از فرم جمعیت شناختی و پرسش نامه کیفیت زندگی توسط پرستاران واجد شرایط تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین نمره کیفیت زندگی پرستاران 11.55 ± 65.39 و سطح کیفیت زندگی در پرستاران در حد متوسط می باشد. طبق نتایج فقط 17درصد پرستاران دارای سطح کیفیت زندگی بالایی بودند. بالاترین نمره در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی مربوط به بعد جسمی می باشد. همچنین پرستاران بخش اداری و ستاد بالاترین نمره کیفیت زندگی را کسب کردند. جنسیت، وضعیت استخدامی، پست سازمانی، نوع شیفت کاری، میزان علاقه به پرستاری، میزان ساعت کاری روزانه و میزان ساعت مطالعه در نمره کیفیت زندگی موثر می باشند (P> 0/05).
نتیجه گیری
به نظر می رسد توجه به نیازها و خواسته های پرستاران و اصلاح مشکلات آنان باتوجه به نظراتشان اهمیت زیادی در بهره وری بیمارستان ها داشته باشد. بنابراین برنامه ریزی ها باید متمرکز بر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی پرستاران از جمله ویژگی های جمعیت شناختی آنها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.