تحلیل طرح واره های قدرتی در شعر حافظ

پیام:
چکیده:
هدف مقاله حاضر، تبیین پایه های شناخت حافظ، بر اساس طرح واره های قدرتی است. از این رو، این مقاله بر آن است که نشان دهد از منظر زبان شناسی شناختی، استعاره صرفا ابزاری زبانی در راستای تزیین کلام نیست، بلکه قطعا ابزاری شناختی است. چارچوب نظری این مقاله وامدار نظریه طرح واره های تصویری جانسون است. در این مقاله، پس از تاملی بر سمت و سوی زبان شناسی شناختی، بر روی استعاره درنگ کرده ایم و آنگاه با معرفی نظریه طرح واره های تصویری و شاخه های آن، به گزارش طرح واره های قدرتی شعر حافظ پرداخته ایم. در پایان، این مقاله، به این نتیجه می رسد که استعاره های قدرتی شعر حافظ، نشانگر نظام شناختی او هستند و تقویت کننده شالوده تجربیات او به حساب می آیند. بی تردید به مدد کشف نگاشت های استعاری حافظ، در حوزه استعاره های قدرتی می توان خوشه هایی را که از این بدنه اصلی روییده اند، کاوید و گزارش کرد و نیز دریافت که استعاره های قدرتی حافظ تابع تعداد محدودی نگاشت هستند و این نگاشت ها از وحدت نگرش حافظ و کنش های پایدار او با محیط فرهنگی و فیزیکی و... سرچشمه می گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.