مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در سه کشور ایران، ترکیه و اردن

پیام:
چکیده:
چکیده
زمینه و هدف
برای موفقیت هرچه بیشتر رشته کارشناسی پرستاری در ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی آن، پرداختن به مطالعات تطبیقی و بهره برداری از تجارب و راهبردهای تجربه شده در دانشگاه های موفق، امری ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران، اردن و ترکیه را پرداخته است.
روش بررسی
در این پژوهش توصیفی-تطبیقی، عناصر اصلی و شاخص های مهم برنامه درسی سه دانشکده پرستاری انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس، هر یک از موارد بررسی شده، در دانشکده های مورد مطالعه و ایران مقایسه گردید و پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به وضعیت برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران ارایه شد. برای مقایسه سه برنامه درسی، از الگوی Beredy در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه استفاده شد.
یافته ها
براساس یافته های پژوهش، اهداف کلی و محتواهای آموزشی در تمامی برنامه های مورد مطالعه تا حدودی مشابه بود، اما تفاوت هایی نیز در محتوا و راهبردهای آموزشی ملاحظه گردید.
نتیجه گیری
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در ایران در مقایسه با برنامه های آموزشی مورد مطالعه دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. جهت بهبود کیفیت هر چه بیشتر دوره و به منظور رفع کاستی ها و نقایص آن، پیشنهاد می شود که مواردی مانند گزینش دانشجو، پژوهش، روش های تدریس و ارزشیابی نظری و عملکرد باید مورد بازبینی و اصلاحات جدی قرارگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
363 -374
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000078 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.