مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سلول های عصبی در سیستم عصبی مرکزی است و به عنوان یک بیماری مزمن با بروز ناگهانی و غیر قابل پیش بینی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT و اثربخشی درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران در سال 1396 انجام شد.روش و
مواد
این مطالعه به صورت نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری بیماران عضو جامعه مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران بودند که از بین آن ها، 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه آزمایش درمان راه حل مدار به شیوه گروهی، هر کدام به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ادراک حمایت اجتماعی Zimet و روابط بین فردی Griffin و Bartholomew جمع اوری شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-19 و آزمون های تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از شرکت کنندگان در مطالعه 21 (7/46%) مرد و 24 (3/53%) زن بودند. میانگین (انحراف معیار) سن مردان (6/11) 3/57 و زنان (3/9) 8/53 سال بود. میانگین (انحراف معیار) حمایت خانواده در درمان ذهن آگاهی به ترتیب از (1/3) 8/12 به (5/4) 1/19، حمایت دوستان از (8/2) 7/13 به (8/2) 6/18 و دیگران از (4/2) 7/14 به (1/3) 9/16 بعد از مداخله افزایش یافت (001/0=P). همچنین در گروه درمان راه حل مدار حمایت خانواده در درمان ذهن آگاهی به ترتیب از (6/3) 5/12 به (2/3) 16، حمایت دوستان از (8/2) 9/11 به (4/2) 8/14 و دیگران از (5/2) 1/15 به (1/3) 7/15 بعد از مداخله افزایش یافت (001/0=P). این افزایش در درمان ذهن آگاهی بیشتر بود. مولفه های روابط بین فردی در هر دو روش درمانی پس از مداخله کاهش یافت (05/0>P). هرچند این کاهش در درمان راه حل مدار بیشتر بود.
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که هر دو مداخله به کاررفته در این مطالعه ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی را در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز بهبود بخشیدند، با این تفاوت که مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دارای تاثیر بیشتری بر ادراک حمایت اجتماعی بود و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی نیز دارای تاثیر بیشتری بر بهبود روابط بین فردی بیماران مبتلا به مولتپیل اسکلروزیس بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
342 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000419 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!