ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی

پیام:
چکیده:
ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus,WVMV) یک بیماری ویروسی شایع در گونه ویستریا است. این ویروس عضو جنسPotyvirus از خانواده Potyviridae می باشد. به منظور ردیابی و شناسایی این ویروس در سال های 1397-1396 تعداد 3 نمونه مشکوک اقاقیای زینتی از استان خراسان رضوی جمع آوری شده، جفت نوکلئوتید . محصول PCR مربوط به یک جدایه پس ازهمسانه سازی توالی یابی شده، با سایرتوالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در سطح نوکلوتیدی بیشترین تشابه آن با جدایه چینی این ویروس به میزان 64/90 درصد و کمترین میزان تشابه آن با جدایه ای ازویروس موزاییک کاهو (Lettuce mosaic virus) به میزان 34/56 درصد می باشد.
نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000564 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!