بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی

پیام:
چکیده:
بهینه سازی مصرف علف کش ها به وسیله کاربرد مواد افزودنی یکی از رهیافت های نوین برای کاهش عوارض زیست محیطی ناشی از کاربرد علف کش ها است. به منظور ارزیابی تاثیر مواد افزودنی در بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره، دو آزمایش گلخانه ای دز پاسخ مجزا در سال 1395 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها در هر آزمایش شامل غلظت های علف کش در هفت سطح (0، 25/6، 5/12، 25، 50، 75 و 100 درصد توصیه شده) و نوع ماده افزودنی در سه سطح (روغن منداب، سیتوگیت و بدون روغن) بود. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد مواد افزودنی بخصوص روغن گیاهی منداب موجب افزایش کارایی علف کش های بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره شد. روغن منداب و سیتوگیت باعث افزایش کارایی علف کش بنتازون+اسیفلورفن در کاهش زیست توده تولیدی اندام های هوایی سلمه تره به ترتیب به میزان 29/1، 28/1 برابر و علف کش ایمازتاپیر 13/2 و 30/1 برابر شد. در حالی که این مقادیر برای کاهش زیست توده ریشه سلمه تره به ترتیب 79/2، 98/1، 35/2 و 66/1 برابر بود. با توجه به واکنش شدیدتر ریشه به تیمارهای اعمال شده، نتایج نشان داد که ریشه سلمه تره حساسیت بیشتری به کاربرد مواد افزودنی و علف کش های بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر در مقایسه با اندام های هوایی داشت. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد روغن منداب و سیتوگیت باعث افزایش کارایی کنترل سلمه تره بوسیله بنتازون+اسیفلورفن و ایمازتاپیر می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000580 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!