بررسی پویایی خواب و جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق در پاسخ به دوره های دفن در خاک

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر دما و نور بر سرعت و درصد نهایی جوانه زنی بذر علف هرز چوچاق (Eryngium caeruleum L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل هفت سطح دمایی آزمون جوانه زنی (5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه ی سانتی گراد)، شرایط نوری در زمان آزمون جوانه زنی (نور و عدم وجود نور) و دوره های دفن در در عمق 5 سانتی متری خاک (30، 60، 90، 120، 150 و 180 روز) بودند. نتایج نشان داد سرعت جوانه زنی تحت تاثیر دما و شرایط نوری قرار گرفت. سرعت جوانه زنی با افزایش دما تا 20 درجه سانتی گراد، افزایش و در دماهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد کاهش یافت. در طول زمان دفن پارامترهای دمائی دمای پایه (Tb)، دمای بهینه (To) و دمای سقف (Tc) تحت تاثیر زمان دفن و شرایط نوری در زمان آزمون جوانه زنی قرار داشتند. به طور کلی با افزایش طول دوره دفن، دمای پایه و دمای بهینه جوانه زنی کاهش و دمای سقف افزایش یافت. با افزایش مدت زمان دفن بذر، پارامترهای حداکثر سرعت جوانه زنی (Gmax) و سطح بیداری بذر (ai)، صرف نظر از وجود و یا عدم وجود نور در زمان آزمون جوانه زنی، به صورت خطی افزایش یافتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق به تکمیل اطلاعات موجود در مورد زیست شناسی و عوامل موثر بر جوانه زنی بذر گیاه چوچاق و در نتیجه پیش بینی دامنه سازگاری و پراکندگی این گیاه در زیستگاه ها کمک می کند. از این اطلاعات می توان به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیریتی این علف هرز استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000582 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!