تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی(تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مطالعه ی حاضر در راستای  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی که منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می گردد، تحقق یافته است. هدف پژوهش، تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت است.
روش بررسی
پژوهش حاضر از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی کاربردی و جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه ی هلدینگ سلامت واقع در تهران در نیم سال اول 1397 می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق سرشماری و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد عملکرد نوآوری، مدیریت دانش، قابلیتهای پویای مدیریت دانش است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS به روش حداقل مربعات جزیی انجام پذیرفت.        
یافته ها
نتایج پژوهش، حاکی از اثر معناداری تحقیق و توسعه، نوآوری محصول، نوآوری فرایند و اندازه ی سازمان بر عملکرد نوآوری است که با 0/98=R2 توانسته اند رفتار متغیر عملکرد نوآوری را پیش بینی کنند. تحقیق و توسعه با 0/466=ß بیشترین تاثیر مثبت را بر روی عملکرد نوآوری دارد. اما معنادار بودن رابطه ی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و بالطبع اثر تعدیلگر توانمندی های پویای مدیریت دانش بر رابطه ی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تایید نشدند.
نتیجه گیری
باتوجه به نتایج این مطالعه، اندیشیدن تدابیری در جهت تغییر روش های کسب و کار سنتی به اشکال نوین و فراهم نمودن زمینه ی رفتاری و فرهنگی در پیاده سازی مدیریت دانش حایز اهمیت می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000688 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!