بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان طی سالهای 1397-1396

پیام:
چکیده:
هدف
یکی از مهمترین عوامل ایجاد عفونت دستگاه ادراری در انسان باکتری اشریشیاکلی  می باشد. لذا شناسایی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلی امری ضرورری به نظر می رسد. ژن traT در ایزوله های باکتری اشریشیاکلی در سویه های جدا شده از موارد عفونت ادراری متغیرگزارش شده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری و تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر آبادان می باشد.
مواد و روش ها
به طورکلی از 138 نمونه ادرار جمع آوری شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان آبادان، 100 ایزوله اشریشیاکلی با استفاده از آزمون های میکروب شناسی و بیوشیمیایی شناسایی گردید. آزمون تعیین حساسیت آنتی بیوتیک با استفاده از روش آنتی بیوگرام انتشار دیسک انجام شد. در نهایت شیوع ژن traT  به روش مولکولی PCR مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
 از بین ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده، 15 ایزوله به تمامی آنتی بیوتیک های مورد استفاده مقاوم بودند، بیشترین میزان مقاومت برای نالیدیکسیک اسید و تتراسایکلین به ترتیب 92٪ و 91٪ بود. کمترین مقاومت مربوط به نیتروفورانتوئین و سفوکسیتین (23 درصد و 24 درصد) می باشد. همچنین در 11 ایزوله حضور ژن traT تایید شد، بنابراین شیوع این ژن برابر با 33/73% بود.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه براساس نتایج، شیوع ژن ویرولانس traT در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیمارستان های شهر آبادان بالا بود، بنابراین می توان انتظار داشت که ژن traT در آینده به عنوان هدف درمانی مورد توجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
238 -246
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000723 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.