بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما

پیام:
چکیده:
مقدمه
زایمان فرایندی فعال است که باعث یکی از شدیدترین دردهایی می شود که یک زن در زندگی تجربه می کند. امروزه، روش های کنترل درد مانند استفاده از استنشاق انتونکس (Entonox) جهت کاهش درد مرحله ی فعال زایمان پیشنهاد شده است. این مطالعه، با هدف بررسی مقایسه ای میانگین طول مدت مرحله ی فعال زایمان با استفاده از انتونکس استنشاقی و دارونما انجام شد.
روش ها
در این کارآزمایی بالینی، 120 مادر باردار با درجات 1 و 2 بر اساس معیار American Society of Anesthesiologists (ASA)، ابتدای مرحله ی فعال یا دیلاتاسیون 4 سانتی متر و سن بارداری 41-37 هفته به صورت تصادفی در دو گروه 60 نفره ی مورد (تحت تجویز انتونکس استنشاقی) و شاهد (هوای فشرده به عنوان دارونما) تقسیم شدند. طول مدت زایمان در دیلاتاسیون های 6-4، 8-6 و 10-8 سانتی متر و در نهایت، کل زمان مرحله ی فعال در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها
طول مدت مرحله ی فعال زایمان در گروه مورد (2/49 ± 6/201 دقیقه) به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد (4/62 ± 6/252 دقیقه) بود (05/0 > P). همچنین، طول مدت زمان در دیلاتاسیون 6-4 و 8-6 سانتی متر در گروه مورد به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0 > P)، اما بین گروه ها اختلاف معنی داری بر اساس دیلاتاسیون 10-8 سانتی متر وجود نداشت (35/0 = P).
نتیجه گیری
استفاده از انتونکس استنشاقی در مقایسه با دارونما، علاوه بر بی دردی، باعث کاهش طول مدت مرحله ی فعال زایمان به خصوص در اوایل این مرحله می شود
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1616 -1621
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000803 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.