تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تنوع هاپلوتایپی QTLهای کنترل کننده تحمل به خشکی در گیاهچه های 22 ژنوتیپ برنج آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و در محیط کنترل شده تحت شرایط نرمال و خشکی انجام گرفت. 16 جفت نشانگر ریزماهواره مرتبط با تحمل به خشکی استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل قطر ریشه، وزن ریشه، تعداد ریشه، وزن ساقه، طول ساقه، طول ریشه، کد ژنوتیپی و بیوماس کل بود. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد تفاوت بسیار معنی داری  بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد مطالعه در دو شرایط نرمال رشد و تنش خشکی وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. 16 جفت نشانگر ریزماهواره در مجموع 49 آلل نشان دادند. تعداد آلل تولید شده به وسیله هر جفت آغازگر  از 2 تا 6 آلل متغیر بود که میانگین آن 3 آلل در هر لوکاس داشت. محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) دارای دامنه ای از 207/0 تا 678/0 با میانگین 462/0 بود. بیشترین مقدار PIC به ترتیب متعلق به آغازگرهای (678/0)  RM8030 و (651/0)RM3302  بود. آغازگرهای RM8030 وRM3302  مناسب ترین آغازگرها برای تشخیص ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی بودند و ممکن است در انتخاب به کمک نشانگر مفید باشند. ژنوتیپ ها در 15 گروه هاپلوتایپی جای گرفتند و از رقم  Bala به عنوان مرجع جهت بررسی تنوع هاپلوتایپی استفاده شد. گروه هاپلوتایپی شماره 1 شامل 4 ژنوتیپ سالاری، CT6516-24-3-2، IR77298-14-1-2 و IR50 می توانند جهت برنامه های اصلاحی تحمل به تنش خشکی مفید باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
217 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000913 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!