بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید در بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید بر هیستوپاتولوژی بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی انجام شد.
روش ها
28 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد سالم روزانه 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی دریافت کرد و به گروه های تیمار، محلول های حاوی 1، 2 و 4 میلی گرم/میلی لیتر از نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide برای چهار هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس، از موش ها خون گیری و میزان آنزیم های کبدی Aspartate aminotransferase (AST) و Alanine aminotransferase (ALT) به عنوان شاخص کارکرد کبد و میزان Blood urea nitrogen (BUN) وکراتینین به عنوان شاخص کارکرد کلیه سنجش شد. پس از آسان کشی موش ها، نمونه های بافت کبد برای بررسی هیستوپاتولوژیک و نمونه های بافت کلیه برای بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک برداشت شد.
یافته ها
در گروه تیمار شده با دز 4 میلی گرم نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide، افزایش معنی داری در آنزیم های ALT و AST در مقایسه با گروه شاهد سالم مشاهده گردید (05/0 > P)، اما میزان BUN وکراتینین اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0 < P). در بررسی های بافت شناسی در سیتوپلاسم سلول های گروه تیمار شده با دز بالای نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide تجمع چربی خفیف مشاهده شد. در بررسی بافت های کلیه، تورم خفیف توبول پروگزیمال مشاهده شد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد نانوترکیب Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide دارای اثر سمیت کبدی و کلیوی است و بنابراین توصیه می شود مصرف این ترکیبات در فراورده های غذایی و لوازم پزشکی کاهش یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.