مقایسه ی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی روش های درمان متمرکز بر هیجان (Emotion-Focused Therapy یا EFT) و رفتار درمانی دیالکتیک (Dialectical behavior therapy یا DBT) بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (Obsessive-compulsive disorder یا OCD) بود.
روش ها
به منظور انتخاب شرکت کنندگان، از بین افرادی که در سال 1397 به کلینیک ها و مراکز مشاوره ی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، 30 بیمار مبتلا به OCD با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه EFT (10 نفر)، DBT (10 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. درمان های مداخله ای هر کدام طی 8 جلسه ی هفتگی انجام شد و گروه شاهد درمان خاصی را طی این دوره ی زمانی دریافت نکرد. برای سنجش شدت علایم وسواس، پرسش نامه ی استاندارد شدت نشانه های وسواس Yale-brown (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale یا Y-BOCS) در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
اثربخشی روش های EFT و DBT بر کاهش علایم وسواس بیماران در نمرات پس آزمون معنی دار بود (050/0 > P).
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده، به طور بالقوه اثرات کاربردی مهمی برای متخصصان و درمانگران جهت توجه به اثربخشی روش های EFT و DBT بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به OCD دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001072 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.