بررسی اثر رزمارینیک اسید در القای تمایز عصبی در سلول های بنیادی ژله ی وارتون

پیام:
چکیده:

قدمه: رزمارینیک اسید، یک ترکیب فنولی است که خاصیت حفاظت عصبی دارد و در بهبود بیماری های سیستم عصبی مانند پارکینسون و آلزایمر تاثیر مثبتی داشته است. همچنین، باعث افزایش بیان عوامل نوروتروفیک نظیر Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) می شود و می تواند در تمایز سلول های بنیادی به عصبی نقش داشته باشد.
روش ها
سلول های بنیادی ژله ی وارتون پس از جداسازی، تایید و تکثیر، در محیط کشت القا کننده ی تمایز عصبی و حاوی رزمارینیک اسید قرار داده شدند. به منظور سنجش سمیت، از آزمون MTT استفاده شد. برای بررسی اثر رزمارینیک اسید بر القای تمایز عصبی در سلول های بنیادی ژله ی وارتون، پس از 4 روز بیان ژن های Nestin و β-Tubulin III به روش Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج آزمون MTT نشان داد اختلاف معنی داری در بقای سلول هایی که در تماس با محیط کشت حاوی رزمارینیک اسید بودند، نسبت به گروه شاهد وجود نداشت (05/0 > P). نتایج Real-time PCR نشان داد افزودن رزمارینیک اسید به محیط کشت القا کننده ی تمایز عصبی، باعث افزایش بیان ژن های Nestin و β-Tubulin III می شود (050/0 > P).
نتیجه گیری
افزایش بیان Nestin و β-Tubulin III در حضور رزمارینیک اسید، می تواند نشان دهنده ی القای بیشتر تمایز عصبی در سلول های بنیادی ژله ی وارتون باشد. نتایج به دست آمده، نشان می دهد رزمارینیک اسید بر سلول های بنیادی ژله ی وارتون اثر القا کننده ی تمایز عصبی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
242 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001093 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.