عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای تعهد سازمانی در رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد به تغییر در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی (310 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، تعهد سازمانی آلن و مایر و تعهد به تغییر براتی و همکاران استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 89/0، 73/0 و 91/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS و از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار ستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف) و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد عدالت سازمانی به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی و تعهد به تغییر معلمان و به صورت غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی بر تعهد به تغییر معلمان تاثیر دارد. همچنین اثر مثبت و مستقیم تعهد سازمانی بر تعهد به تغییر معنادار بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001255 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!