بررسی تجربی اثرات چیدمان مولدهای گردابه بر رفتار جریان گردابه ای اطراف یک جسم تقارن محور

پیام:
چکیده:
اجسام تقارن محور، شبیه زیردریایی ها، در زوایای حمله بالا با جدایش سه بعدی لایه مرزی و ساختارهای جریان گردابه ای بزرگ در اطراف جسم مواجه می شوند که تاثیر بسزایی در نیروها و ممان های جسم دارد. این جریان گردابه ای روی نویز، پسا و مانورپذیری جسم اثرگذار است. یک روش مناسب برای کاهش اثرات جریان جداشده و گردابه ای استفاده از مولدهای گردابه است. مولدهای گردابه دارای چیدمان های مختلفی، از جمله چرخش هم راستا و چرخش غیرهم راستا، می باشند. در تحقیق حاضر، به کمک روش تجربی و با استفاده از پراب پنج حفره، میدان جریان در اطراف یک مدل زیردریایی استاندارد با استفاده از چیدمان های مختلف مولدهای گردابه در زوایای حمله °20°≤α≤0 بررسی شده است. استفاده از پراب پنج حفره در مطالعه حاضر به بررسی فیزیک اثر چیدمان های مولدهای گردابه روی ساختار گردابه های تشکیل شده در اطراف جسم تقارن محور کمک نمود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استفاده از مولدهای گردابه با چیدمان چرخش     غیرهم راستا باعث کاهش قدرت گردابه، اندازه ابعاد گرادبه های عرضی و نیروی پسا می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.