تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران تازه کار

پیام:
چکیده:
مقدمه
حرفه پرستاری با کمبود نیروی انسانی و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات درمانی مواجه است. با این حال به سبب شرایط کاری و مشکلات خاص حرفه، تمایل به ترک شغل در بین پرستاران دیده می شود. بنابراین یکی از مهمترین چالش های سیستم بهداشت و درمان داشتن کارکنان با تعهد قوی نسبت به سازمان است. این پژوهش با هدف تعیین تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن بین پرستاران تازه کار انجام شده است.
روش کار
این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود که از فروردین تا خرداد 1397 انجام شد. نمونه های پژوهش شامل 600 نفر پرستار تازه کار بودند، که به روش نمونه گیری سهمیه ای بصورت در دسترس از 26 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزاری شامل پرسشنامه های مشخصات فردی_شغلی، بی نزاکتی در محل کار (کورتینا، 2001)، رفتارهای زورگویانه در محل کار (اسکارتین 2010)، عاطفه منفی (پرایس، 2001)، عاطفه مثبت (پرایس، 2001)، شانس ارتقاء (پرایس، 2001) و تعهد سازمانی (پرایس، 2001) که توسط پرستاران تازه کار تکمیل شد، جمع آوری گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لجستیک انجام شد.
یافته ها
میانگین نمره تعهد سازمانی 66/0 ± 14/3 (در دامنه 5-1) بود. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد که متغیرهای بی نزاکتی در محل کار (004/0 = P، 55/0-89/0 = CI95%، 70/0 = OR)، عاطفه منفی (030/0 = P، 59/0-97/0 = CI95%، 75/0 = OR)، عاطفه مثبت (038/0 = P، 01/1-74/1 = CI95%، 33/1 = OR)، شانس ارتقاء (001/0 > P، 33/2-00/5 = CI95%، 41/3 = OR)، رضایت از دریافتی (001/0 > P، 62/1-31/4 = CI95%، 65/2 = OR) و انتخاب حرفه پرستاری بر اساس علاقه (002/0 = P، 32/1-62/3 = CI95%، 19/2 = OR) می تواند به طور معنی داری تعهد سازمانی را پیش بینی نماید.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، مدیران پرستاری می توانند با افزایش شانس ارتقاء، بهبود عواطف پرستاران، حذف سوء رفتارها و افزایش حقوق پرستاران، تعهد سازمانی را در پرستاران تازه کار افزایش دهند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001749 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.