تجزیه و تحلیل زمین آماری پراکنش سرب و کادمیوم خاک با استفاده از شاخص های زیست محیطی در منطقه جنوب غرب اصفهان در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آلودگی خاک و انباشتگی فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می نماید. این تحقیق با هدف تجزیه و تحلیل زمین آماری پراکنش سرب و کادمیوم  با استفاده از شاخص های زیست محیطی در منطقه جنوب غرب اصفهان در سال 1396صورت پذیرفت.
روش کار
این نوع مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در منطقه جنوب غربی استان اصفهان با تعداد 150 نمونه صورت پذیرفت. نمونه برداری در ابتدا به صورت تصادفی بر روی یک شبکه منظم با فاصله 3 کیلومتر به عمق 10-0 سانتی متر صورت پذیرفته  و با نزدیک شدن به معدن سرب و روی و یا شهرکهای مسکونی، فاصله نمونه برداری ها تا حدود 50 متر کاهش یافت. غلظت سرب و کادمیوم به روش هضم نمونه ها با مخلوط اسید نیتریک و اسید کلریدریک با کمک دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد وضعیت پراکنش فلزات سنگین با استفاده از روش زمین آمار مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
بیشترین و کمترین غلظت سرب و کادمیوم به ترتیب در اطراف مجتمع ایرانکوه و شهرک سپاهان شهر اصفهان به ترتیب با مقدار بالای 300 و زیر 200 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. مقدار غلظت کادمیوم و سرب در اطراف شهر بهارستان و پارک جنگلی صفه عددی زیر حد استاندارد را نشان می دهد. بیشترین و کمترین فاکتور عامل آلودگی سرب و کادمیوم (CF) نیز به ترتیب  در اطراف مجتمع ایرانکوه و شهرک سپاهان شهر اصفهان به ترتیب با مقادیر بالای 6 و زیر 3 مشاهده شد.
نتیجه گیری
پهنه بندی وضعیت پراکنش فلزات سنگین با استفاده از شاخص های زیست محیطی می تواند تا حد زیادی گویای وضعیت پراکنش آلایندگی در منطقه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001751 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!