ارتباط مولفه های هوش هیجانی با تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
یکی از جنبه های مهم آموزش عالی، زمینه های روان شناختی موثر بر تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی و هوش هیجانی از مهارت های ضروری در حرفه های سلامت به منظور ارائه مراقبت مطلوب به بیماران هستند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مولفه های هوش هیجانی با تفکر انتقادی انجام شد.
مواد و روش کار
پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی می باشد. درمجموع 100 دانشجوی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن جمع آوری و با spss نسخه 16 در سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار تحلیلی) همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون، تی تست، مدل رگرسیون) تحلیل گردید.
یافته ها
مطالعه حاضر حاکی از همبستگی مثبت بین نمره کل تفکر انتقادی و نمره کل هوش هیجانی می باشد (05/0>p). این همبستگی در مولفه های درون فردی، انطباق و مدیریت استرس معنی دار می باشد (05/0>p). بر اساس مدل رگرسیون، مدیریت استرس به عنوان عامل پیش بینی کننده مهارت های تفکر انتقادی پیشنهاد می گردد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر توجه به پرورش مولفه های هوش هیجانی درون فردی، انطباق و مدیریت استرس جهت آمادگی دانشجویان در ورود به عرصه عمل حرفه ای را پیشنهاد می کند. دانشجویان در عین مواجهه با موقعیت ها و تصمیم گیری های پیچیده در محیط بالین نیازمند سازگاری و توجه به نیازهای انسانی هستند. در این راستا ادغام تفکر انتقادی با رویکردهای شناختی عاطفی در برنامه های آموزش پرستاری و مامایی پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001837 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!