رابطه شبکه های اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان خرم آباد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی امروزه یکی از اساسی ترین مسائل پیش روی جوامع و به خصوص جوامع در حال توسعه به شمار می رود که تحت تاثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه شبکه های اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر خرم آباد است.
روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر خرم آباد است که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 279 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های شبکه های اجتماعی امامی ریزی و احساس امنیت اجتماعی رستگارخالد و محمدیان است. داده های جمع آوری شده، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی تک گروهی، تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان می دهد، بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و تمام خرده مولفه های آن (امنیت هویتی، فرهنگی، فکری و جمعی) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و تمام خرده مولفه های آن در بین زنان و مردان و بر حسب میزان تحصیلات آن ها تفاوت وجود ندارد.
نتیجه گیری
شبکه های اجتماعی می توانند نقش مثبتی در ارتقای احساس امنیت جامعه ایفا کنند، ولی این امر مشروط به شناسایی نقاط آسیب پذیر در آن ها و ارتقای وضعیت اجتماعی و همچنین مستلزم همگامی تمامی نهادهای مسئول، توجه به ارزش های جامعه و شناخت وضعیت جدید جهانی است.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002036 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!