تحلیل چندگانه پذیرش مدیریت تلفیقی آفات: شواهدی از تولیدکنندگان پسته در استان کرمان، ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مدیریت تلفیق آفات به خوبی به عنوان فناوری محیط زیستی شناخته می شود. بنابراین، بررسی سازوکارهای پذیرش این فناوری برای محصولات کشاورزی نظیر پسته ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نقش عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مدیریت تلفیقی آفات در میان پسته کاران استان کرمان است. پیمایش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، 225 پسته کار به عنوان جامعه نمونه بر اساس روش نمونه برداری خوشه ای دو مرحله ای تصادفی انتخاب شدند.روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان تایید شد. آلفای کرونباخ برای تایید پایایی پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل فردی نظیر سن، تحصیلات، تجربه کشاورزی، انگیزش ها، مشارکت و روحیه نواوری به همراه عوامل اقتصادی نظیر درآمد و هزینه های فنی بر روند پذیرش مدیریت تلفیقی افات تاثیر می گذارد. به علاوه، خدمات آموزشی به همراه دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات و نگرش زیست محیطی نقشی مثبت در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات دارند. مدل معادلات ساختاری نشان داد تحصیلات، روحیه نوآوری، انگیزه زیستی، انگیزه رفاهی، درآمد، هزینه های فناوری، خدمات آموزشی و چالش های اجرای فناوری می توانند به طور معناداری دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات را از طریق اثرات مستقیم پیش بینی نمایند. در واقع، دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات منجر به توسعه نگرش زیست محیطی شده و پذیرش مدیریت تلفیقی آفات را به طور مستقیم افزایش می دهد. برخی پیشنهادات عملیاتی بر مبنای یافته های مطالعه در پایان مقاله ارائه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
815 -828
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002132 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!