تاثیر افزایش دی اکسیدکربن بر تبادل گازی، ویژگی های بیوشیمیایی و عملکرد ریزغده های سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف دی اکسیدکربن (400 و 800 میکرومول بر مول) بر ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک و عملکرد ریزغده، گیاهچه های ریزازدیاد شده سیب زمینی (رقم آگریا و فونتانه) در شرایط کنترل شده در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 کشت شدند. بدون توجه به رقم، افزایش دی اکسیدکربن موجب افزایش معنی دار فتوسنتز و تنفس تاریکی در 34 و 57 روز پس از کاشت در مقایسه با شاهد شد. فتوسنتز بیشتر تحت تاثیر افزایش دی اکسیدکربن منجر به تجمع بیشتر نشاسته و کربوهیدارت محلول در برگ شد. افزایش دی اکسیدکربن منجر به تسهیم ماده خشک بیشتر به سمت اندام های زیرزمینی به ویژه ریزغده ها شد. افزایش دی اکسیدکربن تاثیر معنی داری بر تعداد و میانگین وزن ریزغده نداشت، اما بهرحال، افزایش دی اکسیدکربن باعث افزایش عملکرد غده آگریا و فونتانه به ترتیب به میزان 17 و 39 درصد شد. عملکرد فونتانه بیش از آگریا در اثر افزایش دی اکسیدکربن افزایش یافت که عمدتا به دلیل میانگین وزن غده بیشتر بود. نتایج نشان داد که میانگین وزن غده بیش از تعداد غده عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که افزایش غلظت دی اکسیدکربن در سیستم های تولید ریزغده سیب زمینی می تواند برای بهبود تولیدکنندگی و عملکرد ریزغده سودمند باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
883 -894
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002137 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!