برآورد توانایی Azolla japonica و Azolla Pinnata برای گیاه پالایی Cu و Zn و واکنش رشد نسبی آنها

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این پژوهش، برای برآورد واکنش رشد و توانایی گیاه پالایی (phytoremediation) آزولا A. japonica  و A. pinnata، از آزمایش های میکروکاسم (microcosm) در محیط کنترل شده استفاده شد. به این منظور، گیاهان در معرض غلظت های مختلف Cu با نماد [Cu] (0، 1، 2، 5، و 7 میلیگرم درلیتر) و Zn با نماد [Zn] (0، 5/0، 1، 2، و 4 میلی گرم در لیتر) همراه با تیمارهای شاهد در دوره های مختلف خواباندن (0، 3، 6، و 12 روز) قرار داده شدند. غلظت های کم [Cu] (کمتر از 2 میلی گرم در لیتر) و[Zn] (کمتر از 1 میلی گرم در لیتر) موجب ارتقای رشد گیاه شد، اما غلظت های بالاتر به طور موثری از رشد در دوره های خواباندن طولانی جلوگیری کرد. گونه های آزولا ظرفیت بالایی برای خارج سازی فلزات از محلول نشان دادند(به طور میانگین، راندمان خارج سازی در طی دوره های طولانی خواباندن برای Cu بیش ا ز80% و برای Zn بیش از 60% بود). در چنین دروه هایی،هرچه غلظت فلز بیشتر بود مقدار خارج سازی فلز هم بیشتر بود. قرار گرفتن گیاه درمعرض غلظت های بالای [Cu] و [Zn] در دوره های طولانی موجب تغییراتی در رنگ و جدا شدن (قطع) ریشه از گیاه شد که می تواند به مرگ گیاه به علت مسمومیت گیاهی (phytotoxicity) منجر شود.وجود رابطه های بسیار معنادار بین مقدار خارج سازی فلز و غلظت فلز در بیوماس (به ترتیب برای A. pinnata وA. japonica،r = 0.91** و 0.82** در مورد Cu وr =0.93** و 0.92** برای Zn) حاکی از آن است که انباشت گیاهی (phytoaccumulation) سازو کار ممکن برای گیاه پالایی است زیرا فلزات خارج شده از محلول در واقع در بیوماس گیاه انباشته شده بود. ارزش بالای فاکتور تغلیظ زیستی (bioconcentration) چنین اشاره داشت که گونه آزولا انباشتگر بوده و می توان از آن برای تصفیه گیاهی (گیاه پالایی) Cu و Zn استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
895 -909
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002138 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!