ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthmonas arboricola pv. pruni با استفاده از توالی یابی ژن gyrB و انگشت نگاری ژنومی rep-PCR در شمال شرق ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در مطالعه حاضر، ویژگی های فنوتیپی و مولکولی 25 جدایه بدست آمده از شانکر و لکه نکروتیک برگی هسته داران مختلف در شمال شرق ایران ارزیابی گردید. تمامی جدایه های مورد مطالعه بر پایه سنجش های فنوتیپی و واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی گونه و پاتووار به عنوان Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap) شناخته شدند. تمامی جدایه های بدست آمده تحت مایه زنی مصنوعی در آزمایشگاه بیماریزا بوده و لکه های شکننده نکروتیک را بر روی برگهای آلو زقم سانتاروزا نشان دادند. سپس جدایه های Xap بیماریزا تحت آزمایشات مولکولی قرار گرفتند.  در درخت فیلوژنتیک ترسیم شده توسط ژن gyrB ، چندشکلی در این ژن در جدایه های ایرانی Xap مشاهده نگردید و جدایه ها به همراه جدایه استاندارد در یک گروه قرار گرفتند. جفت آغازگرهای REP,REIC و BOX الگوهای PCR تکرارپذیری را در جدایه های مورد بررسی ایجاد نموده و بر اساس داده های ترکیبی مربوط به هر سه آغازگر، تنوع ژنتیکی اندکی بین جدایه های Xap مشخص گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر، بکارگیری جدایه های Xap بیشتر از تمام مناطق جغرافیایی ایران جهت اثبات چند شکلی اندک مشاهده شده در جمعیت Xap ضروری خواهد بود. مطالعه حاضر اولین گزارش از همگنی مولکولی جدایه های Xap  جمع آوری شده از شمال شرق ایران می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1023 -1034
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002147 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!