ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آب در دریاچه ی سد سلمان فارسی، استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای مدیریت کردن درست دریاچه ها آگاهی از عوامل فیزیکی و شیمیایی در بخش های گوناگون دریاچه و در زمان های مختلف سال ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی این عامل ها در دریاچه ی سد سلمان فارسی، شهرستان قیر، استان فارس است. نمونه برداری های فصلی در 1396 در 27 نقطه انجام شد. تغییرات فصلی عامل ها با تحلیل پراش مقایسه شد. میانگین سالانه ی دمای آب °C6/22، اکسیژن محلول 8/2 میلی گرم درلیتر، دی اکسیدکربن 0/9 میلی گرم درلیتر، پی اچ 7/8، شفافیت 352سانتی متر، هدایت الکتریکی µS/cm 874، کل جامدهای محلول 570 میلی گرم درلیتر، سختی کل 630 میلی گرم درلیتر، یون نیتریت 0/02 میلی گرم درلیتر، نیترات 0/8 میلی گرم درلیتر، آمونیوم 0/04 میلی گرم درلیتر، فسفات 0/4 میلی گرم درلیتر، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (بی اودی) 3/8 میلی گرم درلیتر، و اکسیژن خواهی شیمیایی 19/3 میلی گرم درلیتر بود. مقایسه ی یافته ها با شاخص های آب آشامیدنی نشان داد که آب این دریاچه از نظر پی اچ، هدایت الکتریکی، کل جامد های محلول، آمونیاک، نیتریت، و نیترات در اندازه ی مناسب، اما سختی کل آن اندکی از اندازه ی مجاز بیش تر بود. در مقایسه با شاخص های کیفیت آب برای آب زی پروری دما، پی اچ، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، کل جامد های محلول، دی اکسیدکربن، نیتریت، نیترات، و بی اودی در همه ی بخش های دریاچه در اندازه ی مناسب بود؛ سی او دی در بخش های دریاچه یی و گذرنده مناسب بود، اما در بخش رودخانه یی اندکی بیش تر از اندازه ی مناسب بود. آمونیاک در بخش دریاچه یی مناسب بود، اما در بخش های رودخانه یی و گذرنده اندکی بیش تر از اندازه ی مناسب بود. شفافیت، سختی کل و فسفات از اندازه ی شاخص بسیار بیش تر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002770 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!