واکاوی جایگاه بعد دانشی در الگوهای معماری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های امنیتی)

نویسنده:
چکیده:

صرف نظر از ابعاد و مولفه های خاص هر الگوی معماری سازمانی، چارچوب علمی برآمده از دانش وتجربه این حوزه بهعنوان رکنی مهم و اساسی، لازمه تکمیل هر الگوی معماری سازمانی محسوب میشود. بومی کردن الگوهای علمی به معنی عدول از اصول علمی آن نبوده و بعد دانشی معماری بهعنوان شاکله علمی- معماری سازمانی از خروج الگو از قاعده اثربخشی جلوگیری نموده و مبنای سنجش کارآمدی علمی الگو را فراهم میآورد. در سازمانهای امنیتی همچون سایر سازمانها وجود یک الگوی معماری سازمانی امری ضروری است که بعد دانشی از اجزای اصلی و نظم دهنده آن محسوب میشود. این تحقیق از حیث هدف از نوع کاربردی- توسعهای، با رویکرد کمی و ابزار جمعآوری کتابخانهای و پرسشنامه (با روایی محتوا و صوری خبرگی وآلفای کرونباخ 82/.) و با هدف تعیین جایگاه مبانی علمی معماری سازمانی در سازمانهای امنیتی انجام شد که نتایج تحقیق نشان میدهد در این سازمانها بعد دانشی بهعنوان جزئی از الگوهای معماری سازمانی همطراز چارچوبهای رایج معماری سازمانی بوده و از مولفه های مبانی و مفاهیم،کارکردها، الزامات، محصولات و جهت سازها تشکیل میشود. فهم مشترک در حوزه مبانی و مفاهیم اهمیت بالاتری ازسایر مولفه ها دارد. بعد علمی معماری لازمه ایفای بهینه نقشهای شناختی، نظارتی و اجرایی سازمانهای امنیتی بوده و در خصوص تامین مطلوب امنیت مراجع امنیت نقش ایفا میکند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003159 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!