آینده پژوهی تروریسم و امنیت نظام بین الملل

پیام:
چکیده:

تروریسم یک ویژگی ثابت در افق آینده بشریت است و پیشرفتهای تکنولوژیک، اندیشه، تاکتیک و سلاح تروریستها باعث شده که دولتها بهمنظور کاهش ضریب آسیب پذیری احتمالی و اتخاذ موضع فعال و کنشی بهجای موضع انفعالی و واکنشی در نحوه برخورد با تروریسم نیاز به آینده نگری داشته باشند. لذا هدف از انجام این پژوهش آیندهپژوهی تروریسم و امنیت نظام بینالملل با استفاده از روش دلفی میباشد. بدین منظور مشارکت کنندگان در این مقاله 20 نفر از خبرگان متخصص در حوزه تروریسم و آیندهپژوهی بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده گردید و در اجرای تحقیق با روش دلفی در مورد 17 سوال پرسشنامه به اجماع رسیدند. نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که تداوم و تشدید تروریسم در دهه آینده سناریوی محتمل است. محرکهای تغییرات تکنولوژیکی، جهانی شدن، افزایش جمعیت جهان و تغییرات اقلیمی در ایجاد و گسترش تروریسم موثر هستند؛ تهدیدات ناشی از تروریسم سایبری و اینترنتی در دهه آینده شدت مییابد، همچنین تروریستهای افراطی در دهه آینده از از سلاحهای غیر متعارف و حملات انتحاری بیشتری در سراسر جهان بهمنظور تحقق اهدافشان استفاده خواهند کرد و گروه های تروریستی در آینده تهدیداتی جدی برای امنیت نظامی، اقتصادی، انسانی و زیست محیطی ایجاد میکنند. این نتایج نشان میدهد که سه راهبرد؛ 1. رویکرد یکپارچه جهانی در برخورد با تروریسم، 2. راهبرد پیشگیرانه در قالب مقابله و خشکاندن ریشه ها و مبادی فکری و اعتقادی تروریسم و 3. راهبرد سرکوب و مقابله تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر تروریسم، برای مقابله با این تهدیدات میتواند راهگشا باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003162 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!