تحلیل یکپارچه میدان های جنگ همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی اژدهای هفت سر جنگ

نویسنده:
چکیده:

در این مقاله بسته جامع تهدیدها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نگاه کارآیی تهدید و اهمیت تهدید مورد تحلیل قرار گرفته است. بدخواهان این سرزمین سال‌هاست با رویکردی همه‌جانبه تهدیدهای گوناگونی را علیه این نظام و این سرزمین طراحی و اعمال کرده‌اند. رویکرد تاثیرمحوری در معماری راه‌کارهای مقابله با این تهدیدها ایجاب می‌کند که صورت‌های گوناگون این تهدیدها شناخته و تحلیل شوند. برای این منظور از الگوی اژدهای هفت‌سر جنگ که برای تشریح الگوی تطور و دگرگونی راه‌کنشی جنگ از مدار سخت به مدارهای نیمه‌سخت و نرم توسعه داده شده، استفاده شده است. رویکرد این پژوهش در استخراج تهدیدها رویکرد اکتشافی است که داده‌ها با استفاده از روش گروه کانونی استخراج و تحلیل شده‌اند. بر اساس نتایج این تحلیل میدان جنگ روانی از بین میدان‌های جنگ نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی کارآمدترین میدان جنگ ضدنظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در هر میدانی از نبرد، تهدیدهای خاص و متفاوتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است که در این پژوهش دوازده تهدید عمده شناسایی شده است. از میان تهدیدهای دوازده‌گانه، تهدید براندازی نظام از طریق میدان جنگ سیاسی، مهم‌ترین تهدید شناخته شده است. همین ارزیابی نشان می‌دهد در میدان جنگ اعتقادی، ما با غفلتی راهبردی روبهرو بوده‌ایم بهگونهایکه تلفات جمهوری اسلامی ایران در این میدان بسیار قابل توجه بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003163 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!