تاثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری فریت بیسموتBiFeO3

پیام:
چکیده:
چکیده در این مقاله، نانوذرات فریت بیسموت (BiFeO3) به روش سل-ژل تهیه شدند. برای پی بردن به گستره دمایی پخت نانوذرات فریت بیسموت آنالیز توزین حرارتی (TGA) و آنالیز حرارتی تفاضلی(DTA) بر روی ژل خشک آن انجام شد. به منظور بررسی خواص ساختاری و نوری نمونه ها با استفاده از نتایج آنالیزهای حرارتیTGA و DTA عملیات پخت در دماهای 600، 650، 700، 750، 800 و °C850 انجام شد. سپس خواص ساختاری نمونه ها با آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف-سنجی تبدیل فوریه-مادون قرمز(FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) مورد بررسی قرار گرفت. خواص نوری نمونه ها با آنالیزهای طیف سنجی مرئی-فرابنفش (UV-Vis) و اندازه گیری طیف فوتولومینسانس(PL) مورد مشخصه یابی قرار گرفت. نتایج آنالیز XRD و FT-IR نشان می دهد که نمونه ها دارای ساختار پرووسکایت اعوجاج یافته می-باشند. نتایج آنالیزFESEM نشان داد که با افزایش دمای پخت اندازه نانوذرات افزایش می یابد. هم چنین نتایج آنالیزهایUV-Vis و PL نیز نشان می دهند نمونه ها دارای گاف انرژی در حدود (ev)2 بوده و نیمرسانا هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -191
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003567 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.