نقش ابعاد توانمندسازی روانشناختی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان شبکه بهداشت و درمان

پیام:
چکیده:
مقدمه
مشاغلی که کارکنان آن نقش امور مراقبتی-درمانی را به عهده دارند، به طور طبیعی بستری برای رشد ابتلا به انواع بیماری های جسمی و روانی است. از جمله متغیرهایی که می تواند نقش بازدارنده و تعدیل کننده در برابر این گونه مسائل و مشکلات داشته باشد بهزیستی روانشناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد توانمندسازی روانشناختی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان شبکه بهداشت  شهر قاین صورت گرفته است.
روش پژوهش
 این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین 720 نفر بودند که از میان آنها 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و بهزیستی روانشناختی ریف (1995) اطلاعات لازم جمع آوری گردید و نتایج به کمک نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد از بین ابعاد توانمند سازی روانشناختی(خودمختاری، معنی داری، اعتماد، شایستگی و موثر بودن) بین سه بعد خودمختاری، معنی داری و اعتماد با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و بین دو بعد شایستگی و  موثر بودن با بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود ندارد نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی دو بعد اعتماد و خودمختاری توان پیش بینی بهزیستی روان شناختی را دارد.
نتیجه گیری
بنابراین باید نیازها و اولویت های نیروی انسانی همیشه مد نظر قرار گیرد و تا آنجا که ممکن است برنامه های توانمندسازی در سازمان پیوسته انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003798 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!