استفاده از میانگین وزن دار مرتب (OWA) برای تهیه نقشه نواحی مناسب جهت تغذیه آب زیر زمینی در محدوده دشت سلفچگان قم، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اهمیت کاهش سطح آب های زیر زمینی در مناطق با اقلیم خشک، ارائه روش های مناسب جهت تعیین مناطق مناسب برای تغذیه آب های زیر زمینی از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف این تحقیق، استفاده از عملگر تصمیم گیری چندشاخصه میانگین وزن دار مرتب (OWA) و روش فازی سازی لایه ها برای تولید نقشه های نواحی مناسب جهت تغذیه آب زیرزمینی برای محدوده سلفچگان واقع در استان قم بود. در این راستا از لایه های اطلاعاتی شامل اطلاعات چاه ها، نقشه ها و گزارش های خاک شناسی، مدل رقومی ارتفاعی و تصویر سنجنده لندست 8OLI استفاده گردید. نقشه های تناسب با استفاده از OWA با بهره گیری از رویکرد های وزن دهی ترتیبی مختلف دارای ریسک پذیری متفاوت (چهار رویکرد) به منظور اعمال وزن دهی به دست آمد. در نهایت با اعمال فیلتر کاربری زمین و همچنین شروط نزدیکی به آبراهه ها و خطواره ها، نقاطی به عنوان نقاط منتخب به منظور تغذیه آب های زیر زمینی تعیین شد. رویکردهایی دارای ریسک پذیری کمتر (رویکردهای اول و سوم)، هیچ نقطه ای را به عنوان نقاط مناسب به منظور تغذیه آب های زیر زمینی ارائه نکردند؛ اما رویکرد دوم و چهارم به ترتیب 11 و 25 محدوده ارائه نمودند. به منظور بررسی همبستگی لایه های اطلاعاتی و نتایج از تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که لایه های شیب و نفوذ دارای همبستگی بالای مثبت (بیش از 75%) و لایه هدایت الکتریکی دارای همبستگی منفی در مولفه اول (بیش از 50%) بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
291 تا 305
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!