مطالعه مولکولی پسیل های زبان گنجشک، (Psyllopsis (Hemiptera: Liviidae و باکتری Wolbachia همزیست داخلی آن ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سه گونه پسیل زبان گنجشک، Psyllopsis repens Loginova 1963، Psyllopsis securicola Loginova 1963  و  Psyllopsis machinosus Loginova 1963 که در آسیای مرکزی و اروپا گسترش دارند، از آفات مهم زبان گنجشک در مناطق شهری ایران محسوب می شوند. حشرات بالغ و پوره ها، و همچنین میزبان و زیست شناسی آن ها بسیار شبیه به هم است. به عبارتی دیگر، شناسایی ریخت شناختی آن ها، به ویژه ماده ها و حشرات بالغ آسیب دیده که از روی تله های چسبنده جمع آوری می شوند، دشوار است. بنابراین، یک روش شناسایی سریع و دقیق مورد نیاز است. در این مقاله توالی دو ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد یک (mtCOI) و سیتوکروم (b (cytb به عنوان نواحی بارکد و یک ژن wsp مربوط به ژنوم باکتری Wolbachiaهمزیست داخلی آن ها (ولباکیا) در سه گونه مورد مطالعه بررسی شد. نتایج مقایسه های ژنتیکی نشان داد که ژن های cytb و mtCOI، به ترتیب، بیشترین تنوع بین گونه ای را نشان می دهند. بر اساس نتایج، دو گونه P. machinosus و P. repens که روی یک میزبان با هم زندگی می کنند، احتمالا به وسیله یک استرین باکتری ولباکیا آلوده شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
389 تا 399
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004012 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!