بررسی شاخص های رشد، مرگ و میر و نسبت جنسی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus Pallas, 1771) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای این منظور تعداد 894 نمونه ماهی ازون برون (A. stellatus) به مدت 5 سال از فروردین 1389 تا اسفند 1393 به وسیله تور گوشگیر ثابت و تور پره صید گردید. نسبت جنسی بین نر و ماده برابر با 05:1/1 بود که اختلاف معنی داری وجود نداشت. کوچکترین و بزرگترین طول ماهیان صیدشده جنس نر به ترتیب 35 و 170 سانتی متر و برای جنس ماده به‎ترتیب 105 و 214 سانتی متر بود. میانگین±انحراف معیار طول نمونه ها جنس نر و ماده به‎ترتیب 22/15±67/129 و 67/12±02/148 سانتی متر برآورد شد. بیشترین فراوانی طولی برای جنس نر مربوط به دامنه طولی 130-120 سانتی متر و برای جنس ماده مربوط به دامنه طولی 150-140 سانتی متر بود. میزان b در جنس نر و ماده به‎ترتیب 074/3 و 209/3 تعیین و الگوی رشد در جنس نر ایزومتریک و در جنس ماده آلومتریک مثبت به دست آمد. میزان مرگ و میر کل، طبیعی و صیادی برای جنس نر به‎ترتیب 535/0، 222/0 و 313/0 در سال و برای جنس ماده به‎ترتیب 465/0، 22/0 و 245/0 در سال محاسبه گردید. همچنین ضریب بهره برداری جنس نر و ماده 59/0 و 53/0 به دست آمد. فاکتورهای رشد فون برتالانفی در ماهیان نر (54/187L∞ =  سانتی متر، 15/0 k = در سال و 32/0- t0 = سال) و در ماهیان ماده (00/195L∞ =  سانتی متر، 14/0 k = در سال و 25/0- t0 = سال) به دست آمد. میزان W∞، جنس نر و ماده به‎ترتیب 21435 و 26258 گرم برآورد شد. مقدار Tmax برای جنس نر و ماده به‎ترتیب 20 و 43/21 سال و شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (φ) برای جنس نر و ماده به‎ترتیب 72/3 و 73/3 محاسبه شد. فاکتورهای رشد لجستیکی در ماهیان نر (00/188 β1 = (L∞) سانتی متر، 5 β2 = (L0) سانتی متر) و در ماهیان ماده (00/190 β1 = (L∞) سانتی متر، 5 β2 = (L0) سانتی متر) برآورد شد. براساس نتایج به دست آمده، ذخایر ماهی ازون برون دارای شرایط نامطلوبی در حوضه جنوبی دریای خزر بوده و انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و احیاء ذخایر باقی مانده این گونه در اکوسیستم مذکور، ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004021 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!