بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن در سال 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با پیر شدن افراد، خطر زندگی با بیماری های مزمن افزایش می یابد که باعث محدودیت فعالیت جسمانی و روانی افراد سالمند شده و کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. سازمان بهداشت جهانی ترویج مراقبت از خود را برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن توصیه می کند. هدف از این مطالعه تعیین توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی مراکز آموزشی درمانی اردبیل بود.
روش کار
در این مطالعه مقطعی، تعداد 222 نفر از سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن (عضلانی- اسکلتی، دیابت، قلبی- عروقی و کلیوی) مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی مراکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، فاطمی و علوی اردبیل در سال 1397 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه توانایی خودمراقبتی افراد سالمند (SASE) انجام شد. در نهایت، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آنالیز چندمتغیره رگرسیون لوجستیک در نرم افزار آماری SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
تعداد 191 نفر (86%) از سالمندان، توان خودمراقبتی نامطلوب داشتند و تنها 31 نفر (14%) از توان خودمراقبتی مطلوب برخوردار بودند. زنان سالمند، توان خودمراقبتی بهتری نسبت به مردان داشتند (0/015=p) در حالی که بیماران متاهل (0/004=p)، مطلقه (0/045=p) و بیوه (0/013=p) در مقایسه با افراد مجرد، از توانایی خودمراقبتی نامطلوبی برخوردار بودند.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مراقبت از خود در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن نامطلوب بود، بنابراین تدوین و اجرای برنامه های ارتقای خودمراقبتی سالمندان یک ضرورت به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004212 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!