تاثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
بیماری لاکتوکوکوزیس به علت لاکتوکوکوس گارویه در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، یکی از مهم ترین باکتری های بیماریزای مشترک بین ماهی و انسان به حساب می آید.
هدف
هدف این مطالعه، ارزیابی اثر اسانس دارچین (Cinnamomum verum) و نایسین در کنترل رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) بود.
روش کار
در این بررسی، اسانس گیاه دارچین به روش تقطیر با بخار با دستگاه کلونجر تهیه شد. جهت آماده سازی نایسین از اسید کلریدریک 02/0 نرمال استفاده شد. غلظت های (0، 4/0 و 8/0 درصد) اسانس دارچین و (µg/ mL 0، 25/0 و 75/0) نایسین و ترکیب غلظت های فوق با هم به فیله های قزل آلای رنگین کمان اضافه شد. شمارش باکتری ها به ازای هر گرم در روزهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 پس از تلقیح صورت پذیرفت.
نتایج
در نمونه های نگهداری شده در دما ºC 4، رشد باکتری هنگام استفاده اسانس دارچین یا نایسین به تنهایی تا روز پانزدهم به تعویق افتاد و در مورد دارچین میزان رشد باکتری در دو روز نهم و پانزدهم به زیر log cfu/g 2 رسید. ترکیب µg/ mL 8/0 نایسین و 75/0 درصد اسانس دارچین توانست در روز سوم رشد را به تعویق بیاندازد. در دمای  8 درجه سانتی گراد، نایسین و اسانس دارچین به حالت مجزا و در حال ترکیب (مشابه ºC 4) تا روز ششم توانستند جلوی رشد باکتری را بگیرند. همچنین نتایج نشان داد ترکیب نایسین و اسانس دارچین به شکل معنی داری (05/0>P) عملکرد بالاتری در مقایسه با حالت منفرد آن ها داشت. نتیجه گیری نهایی: نایسین و اسانس دارچین رشد لاکتوکوکوس گارویه را به خصوص در غلظت 8/0 درصد اسانس و  µg/ mL 75/0 نیسین در فیله قزل آلای رنگین کمان مهار کردند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004314 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.