بررسی اثر ضد انگلی کوتاه مدت اسید تانیک بر ترونتهای ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifiliis) در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
ایکتیوفتیریوزیس یکی از مهمترین بیماری های انگلی با زیا نهای اقتصادی قابل توجه به صنعت آبزی پروری است که توسط انگل بیماری زای آب شیرین "ایکتیو فتیریوس مولتی فیلیس") Ichthyophthiirius multifiliis (ایجاد می شود. اگرچه مالاشیت گرین، سولفات مس، فرمالین و کلرآمین- T به منظور تیمار ایکتیوفتیریوزیس استفاده شده اند، اخیرا هیچ گونه ترکیب شیمیایی ایمن و موثری جهت کنترل این بیماری انگلی وجود ندارد. بنابراین، بکارگیری از اجزای طبیعی، ایمن و قوی برای جلوگیری از ایکتیوفتیریوزیس بسیار حائز اهمیت میباشد.
هدف
منظور از پژوهش حاضر، تعیین تعداد اثربخشی کوتاه مدت اسید تانیک بر میزان ترونت های انگلی ایکتیو فتیریوس مولتی فیلیس میباشد.
روش کار
سمیت حاد اسید تانیک در برابر ترونتهای ایکتیو فتیریوس مولتی فیلیس در غلظتها) 0-7 mg/l (و زما نهای مواجهه) 3 h 1- (مختلف تحت شرایط آزمایشگاهی) in vitro (ارزیابی شد. داده های حاصل از لحاظ آماری با یافته های بدست آمده از تیمار شاهد و نمونه کنترل مثبت) 15 mg/l فرمالین(مقایسه شدند.
نتایج
یک رابطه معن یدار و مستقیم بین غلظت اسید تانیک و زمان مواجهه به منظور افزایش نرخ کشندگی ترون تهای ایکتیو فتیریوس مولتی فیلیس وجود داشت. میزان کشندگی با افزایش غلظت و زمان مواجهه اسید تانیک به طور معنی داری تشدید شد) 05 / P>0 (. ترکیب فنولی مورد استفاده مشابه با 15 mg/l فرمالین منجر به کاهش معن یداری در شمار این ترونت ها)بیش از 80 درصد(طی 1 h شد.
نتیجه گیری نهایی
 استفاده از یک ترکیب فنلی استاندارد مانند اسید تانیک در غلظت های بالاتر و زمان مواجهه طولانی تر می تواند به طور بالقو های تعداد ترونت های ایکتیو فتیریوس مولتی فیلیس کاهش داده و ایکتیوفتیریوزیس را کنترل نماید
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004316 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.