اثرات حفاظتی عصاره زعفران«Crocus Sativus» بر کاهش استرساکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری پارکینسون از شایع ترین بیماری های نورودژنراتیو مغز می باشد. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی قوی عصاره زعفران در حذف رادیکال های آزاد، این مطالعه به منظور بررسی اثرات محافظتی عصاره زعفران بر کاهش استرس اکسیداتیو در رت های پارکینسونی پیش تیمار با عصاره زعفران انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، تعداد 35 سر رت نر با وزن تقریبی 50±250 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه شامل: کنترل، شاهد (دریافت کننده سالین+اسیدآسکوربیک)، پارکینسونی(تزریق6-هیدروکسی دوپامین) و 2 گروه پارکینسونی+پیش تیمار عصاره زعفران(5 میکروگرم/رت و 10 میکروگرم/رت، به مدت 5 روز) مورد مطالعه قرار گرفتند. ایجاد مدل پارکینسونی با تزریق داخل مغزی 6-هیدروکسی دوپامین 5/2 میکروگرم بر میکرولیتر) صورت گرفت. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل(FRAP)، سطوح مالون دی آلدئید(MDA)، میزان فعالیت آنزیم سوپرکسید دیسموتاز(SOD) و گلوتا تیون پروکسیداز(GPX) در مغز میانی با استفاده از کیت مخصوص اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش
میزان FRAP بین گروه کنترل، گروه های دریافت کننده زعفران و گروه پارکینسونی تفاوت معنی داری را نشان داد(P<0.01). عصاره زعفران به طور معنی داری تولید مالون دی آلدئید را کاهش داد(P<0.01) و میزان فعالیت آنزیم سوپرکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پروکسیداز را در مغز میانی به طور معنی داری افزایش داد(P<0.05).
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد بخشی از اثر حفاظتی عصاره زعفران در برابر سم-6 هیدروکسی دوپامین از طریق افزایش ظرفیت آنزیم های آنتی اکسیدان و کاهش تولید رادیکال های آزاد انجام می گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
148 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004696 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!