تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم از نظر توجه به مولفه های مهدویت

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه به مولفه های مهدویت در کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا است. جامعه پژوهشی شامل تمام کتاب های درسی پایه اول تا دوازدهم می باشد که در سال 1397 چاپ شده است. 41 جلد از کتاب های درسی به صورت هدف مند در نمونه قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که:1. در دوره ابتدایی 123 پاراگراف(بند)، مربوط به حوزه مهدویت بوده است. در این دوره به مولفه های «رویدادها و وقایع زندگی امام عصر؟عج؟» با 34 فراوانی، «مسولیت ها و وظایف منتظران» و امامت و رهبری امام عصر؟عج؟ هرکدام با 25 فراوانی، توجه بیشتری شده و به مولفه «علت غیبت» با 1 فراوانی توجه کمتری شده و به مولفه «موعود و منجی در ادیان» هیچ اشاره ای نشده است.
2. در دوره متوسطه اول 56 پاراگراف، مربوط به حوزه مهدویت بوده است. در این دوره به مولفه «مسولیت ها و وظایف منتظران» با 33 فراوانی بیش ترین توجه و به مولفه «شرایط و ویژگی های عصر ظهور» با 1 فراوانی کمترین توجه شده است.
3. در دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی، 125 پاراگراف، مربوط به حوزه مهدویت بوده است. در این دوره به مولفه «مسولیت ها و وظایف منتظران» با 55 فراوانی بیش ترین توجه و به مولفه «علت غیبت» با 4 فراوانی کمترین توجه شده است.
4. در کتاب های درسی مشترک دوره متوسطه دوم رشته های تجربی و ریاضی، 87 پاراگراف، در حوزه مهدویت بوده است. در این دوره به مولفه «مسولیت ها و وظایف منتظران» با 35 فراوانی بیش ترین توجه و به مولفه «شرایط و ویژگی های عصر ظهور» با 1 فراوانی کمترین توجه شده است.
5. فراوانی مولفه های مهدویت در کتاب های درسی رشته علوم انسانی به طور معناداری از رشته های تجربی و ریاضی بیشتر بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004718 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!