ارزیابی عملکرد الگوریتم های آشکارساز طوفان های گردوغبار در مناطق خشک (مطالعه موردی استان یزد)

پیام:
چکیده:
فراوانی و شدت طوفان های گردوغبار تحت تاثیر فعالیت های مخرب انسانی در سال های اخیر روندی افزایشی به خود گرفته و موجب خسارت های فراوانی شده است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد الگوریتم های آشکارکننده گردوغبار در محدوده استان یزد است. به این منظور، شش الگوریتم معرفی شده شامل الگوریتم های آکرمن، میلر، روسکونسکی و لیو، TDI، TIIDI و NDDI بر روی تصاویر سنجنده مودیس بررسی شد. بر اساس نتایج، در رخداد 04/11/1389، الگوریتم های TDI و TIIDI، به ترتیب با همبستگی 65/0 و 49/0 نسبت به عمق اپتیکی ذرات غبار و معنی داری در سطح 99% عملکرد بهتری را در آشکارسازی گردوغبار داشت. درحالی که رخداد 21/11/1393، الگوریتم روسکونسکی و لیو را با همبستگی 68/0 و 76/0 به ترتیب نسبت به عمق اپتیکی ذرات غبار و قدرت دید افق در سطح معنی دار 99% و 95% به عنوان الگوریتمی مناسب در آشکارسازی گردوغبار معرفی کرد. در رخدادهای 24/01/1394 و 29/04/1394 به ترتیب TIIDI و TDI با همبستگی های 81/0 و 71/0 نسبت به نقشه های عمق اپتیکی ذرات غبار و قدرت دید افق در سطح 95% و 99% معنی دار بود. بر اساس نتایج، هیچ یک از الگوریتم های مورد استفاده قادر به آشکارسازی تمامی رخدادهای گردوغبار نخواهد بود.  با وجود این، به کارگیری باندهای حرارتی و یا تلفیقی از باندهای حرارتی و انعکاسی در الگوریتم ها، کارایی بیشتری را در آشکارسازی گردوغبار نشان می دهد. به منظور آشکارسازی بهتر گردوغبار هر منطقه، استفاده از حدود آستانه ای متناسب با ویژگی های طیفی آن منطقه و حتی هر رخداد، در زمان به کارگیری الگوریتم های آشکارساز مورد نیاز است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005104 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!