تحلیل، تفسیر و یکپارچه سازی داده های میدانی موج جهت تعیین الگوی امواج سواحل شمالی دریای عمان

پیام:
چکیده:
اندازه گیری مشخصات موج از مهم ترین و پر هزینه ترین بخش های جمع آوری اطلاعات پایه پروژه های ساحلی و فراساحل است. با این وجود در کشور ما داده های برداشت شده مورد استفاده کامل قرار نمیگیرند و از آنها صرفا برای واسنجی و صحتسنجی شبیهسازیهای عددی استفاده میشود. این در حالی است که تحلیل و تفسیر داده های ارزشمند میدانی به طور مستقل و یا همراه با شبیهسازیهای عددی میتوانند وضعیت عمومی کمیتهای اقیانوسشناسی منطقه مورد مطالعه را تبیبن نمایند. در این راستا تعیین الگوی عمومی امواج، منشاء آنها و ترکیب فصلی و توزیع آماری ارتفاع، دوره تناوب و راستای آنها به طور ویژه اطلاعات مفیدی را برای مقاصد مدیریتی و مهندسی سواحل و احداث سازه های ساحلی و فراساحلی در اختیار میگذارند. در این تحقیق داده های میدانی موج پنج ایستگاه در امتداد سواحل شمالی دریای عمان در بازه ی زمانی یک ساله مورد پردازش، تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. سپس تغییرات الگوی امواج از ورودی دریای عمان تا تنگه هرمز در امتداد سواحل شمالی دریای عمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصل با نتایج خروجی حاصل از مدل سازی ISWM و شبیه سازی سواحل هرمزگان مورد مقایسه قرار گرفته است، که در مواردی اختلاف قابل ملاحظه میان تحلیلهای مبتنی بر داده های میدانی و نتایج شبیهسازیهای عددی در ارائه الگوی امواج، قابل تامل است. تفسیر الگوی عمومی امواج شامل بررسی توزیع جهتی امواج و تعیین درصد ترکیب امواج دورآ و محلی و تعیین تغییرات انرژی امواج از مزایای این تحقیق میباشد که قابل کاربرد در تمام سواحل کشور میباشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005164 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!