نقش سامانه های اطلاعات مدیریت درفرآیند تصمیم گیری بحران نظامی دردریا

پیام:
چکیده:
تصمیم گیری درشرایط بحرانی از حساسیت و احتمال ریسک بالاتری نسبت به وضعیت عادی برخوردار است به گونه ای که گاها شرایط خاص بحرانی باعث تصمیم گیری هایی می گردد که ممکن است فواید ویاآسیب هایی درسطح ملی ایجاد نماید. سیستم های اطلاعات مدیریت تاثیر بسیار مهمی در تصمیم گیری در شرایط بحران برای فرماندهان را خواهد داشت.با توجه به ماهیت حضورشناورها دردریا و اینکه برابرقوانین بین المللی می تواند تا مرزهای آبی کشورهای دیگرحضورداشته باشد لذا احتمال بروز وضعیتی بحرانی و نیاز به تصمیم گیری در این شرایط که همراه با پیامدهایی برای حاکمیت خواهد بود وجود دارد. محدودیت های فکری ، نیاز به اطلاعات و دانش ، سرعت دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات درفشاربسیاروزمان اندک ازجمله مواردی است که یک فرمانده دردریا با آن مواجه خواهد بود.این پژوهش با هدف بررسی تاثیرنقش MIS درتصمیم گیری سریع ،دقیق ومناسب فرماندهان دروضعیت بحرانی دردریا انجام گردیده است. ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای دربخش میدانی ازابزارپرسشنامه استفاده گردیده است وبا توجه به محدودیت خبرگان این حوزه ،جامعه آماری با حجم نمونه برابر وازتعداد20 نفرازفرماندهانی که سابقه خدمت با سنوات بالا برروی واحد های شناورداشتند انتخاب گردیدند. سپس با استفاده ازنرم افزاراس پی اس اس وآزمونT سطح معناداری مشخص گردید و نتایج حاصل ازیافته های تحقیق نشان می دهد که کلیه اجزاء MIS برعوامل تصمیم گیری بحران نظامی دردریا تاثیرگذارمی باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005166 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!