ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه در انتخاب رسانه های ارتباطی تامین کنندگان صنایع دریایی

پیام:
چکیده:
ایجاد یک استراتژی ارتباطی مناسب یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان محسوب می شود. برای ارزیابی و انتخاب رسانه های ارتباطی و تبلیغاتی مطلوب در سازمان ها و شرکت ها از شاخص های و روش های مختلفی استفاده می شود اما هیچ کدام از این شاخص ها موردپذیرش همگان واقع نشده اند. هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) جهت تعیین معیارها، رتبه بندی و انتخاب بهترین رسانه ارتباطی به منظور شناسایی تامین کنندگان در صنایع دریایی ایران است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است که طی چهار مرحله طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و نظرات تعداد 10 نفر از خبرگان، معیارهای موثر در انتخاب یک رسانه ارتباطی تعیین و سپس برای وزن دهی شاخص ها از آنالیز سلسله مراتبی و جهت اولویت بندی گزینه ها از روش های تصمیم گیری چند شاخصه AHP، TOPSIS و ELECTRE استفاده گردیده است و در انتها با توجه به تفاوت نتایج حاصله، اولویت بندی نهایی گزینه ها با ادغام سه روش Copeland، Borda و Average انجام گردیده است. اعتبارسنجی مقایسات زوجی از طریق محاسبه نرخ سازگاری (IR) در نرم افزار Expert Choice حاصل گردید که در کلیه شاخص ها کمتر از 0.1 است و پایایی آن تائید می گردد. برابر نتایج حاصل از این تحقیق که با رتبه بندی نهایی گزینه ها انجام گردید: تلویزیون بهترین گزینه انتخابی است و بعدازآن پیام رسان های نوین در رتبه دوم قرار دارد؛ وب سایت و روزنامه به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005168 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!