رمزیه الطریق وبدائله فی مسرحیه «الشیخ والطریق» لعلی عقله عرسان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تعتبر الرمزیه من اهم الحرکات الادبیه المعاصره، حفزت الادباء العرب إلی استخدامها لتغییر النظم الاجتماعیه والسیاسیه والحکومیه وایدیولوجیات الکتاب والمجتمع، التاثیر فی المتلقی وترغیبه فی التامل والتفکیر فی المعنی والمفهوم. فتاثرت المسرحیه العربیه کسائر الانواع الادبیه من الرمزیه بما فی ها مسرحیه علی عقله عرسان، وبعد دخولها فی الفن المسرحی، دخلت المسرحیه مرحله جدیده کان من ابرز سماتها الولوج إلی مستوی من الواقع اعمق مما یعکسه الظاهر السطحی الخادع. فتاثرت المسرحیه العربیه کسائر الانواع الادبیه من الرمزیه بما فی ها مسرحیه علی عقله عرسان، المسرحی السوری المعاصر، فکتب مسرحیات عکست عقد المجتمع الثقافیه والاجتماعیه والسیاسیه وقضایاه، ومنها مسرحیه «الشیخ والطریق» والتی کشف فی ها عن اوضاع مجتمعه غیر العادله تلی ها علاجاته وحلوله المقترحه. وقد شبع الکاتب مسرحیته بعدید الإیحاءات والرموز وانه قد منح الطریق النصیب الاکبر منها، إذ حاولنا فی هذه الدراسه تحلیل ابعاد الطریق الرمزیه وبدائله فی هذه المسرحیه وقد استخرجنا رموز الطریق فی هذه المسرحیه اعتمادا علی منهج النقد الفنی والنفسی ووصلنا إلی ان الطریق قد یرمز فی ها إلی الحیاه او الغایه منها، وانماطها، ومصاعبها، والسلطه الجائره، والمعیشه الضنکا، والتاریخ، واخیرا إلی الثوره الجماعیه والوحده والتکاتف والصفوف المرصوصه، وانها رمز الانتصار علی الظلم والطاغوت، وقهر العدو مهما جلت وعظمت قدرته.
زبان:
عربی
صفحات:
275 تا 296
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005517 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!