بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف مطالعه حاضر، بررسی پایایی و روایی مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی بود. گروه نمونه شامل 528 نفر (185 زن و 343 مرد) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی بود. روایی واگرای این مقیاس با استفاده از مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت، رضایت زناشویی کانزاس و خرده مقیاس رضایت جنسی انریچ بررسی شد. ساختار عاملی مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی در یک عامل مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. همین طور این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود. از سوی دیگر این سازه با مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت به صورت مثبت و با مقیاس رضایت زناشویی کانزاس و خرده مقیاس رضایت جنسی انریچ از همبستگی منفی معناداری برخوردار بود. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می توان گفت این مقیاس ابزار خودگزارش دهی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و هم چنین مشاوره زوجین است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
294 تا 301
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!