پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و  ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان در شهر بندرعباس انجام شده است. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی، رشد شخصی، ذهن آگاهی فرایبرگ و خودکارآمدی مقابله ای استفاده شد. نمونه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 120 نفر از بیماران مبتلا به بیماری سرطان، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و مطب برخی از متخصصان سرطان در شهر بندرعباس در سال1396، بوده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی 60 درصد از واریانس متغیر خودکارآمدی مقابله ای را تبیین کردند (p <0.05). بر این اساس حمایت اجتماعی با مقدار بتای 22/0، رشد شخصی با مقدار بتای 57/0 و ذهن آگاهی با مقدار بتای 14/0 با خودکارآمدی مقابله ای رابطه ی مثبت و معنی داری داشتند (p <0.05).  به طور کلی یافته های تحقیق حاضر از نقش حمایت اجتماعی، رشد شخصی و  ذهن آگاهی در خودکارآمدی مقابله ای در بیماران سرطانی حمایت کرده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
363 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005531 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.