رابطه میان نحوه و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با ازدواج جوانان تهرانی

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی با تاکید بر فیس بوک بر ازدواج و ملاکهای همسرگزینی جوانان دختر و پسر منطقه 6 تهران طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است.جامعه آماری 23500 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 200 نفر است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسرگزینی جوانا ن تهرانی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه ی رابطه میان نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسر گزینی جوانان تهرانی، به اثبات رسید.  یافته ها مبین این است که معیار ازدواج در بین دو گروه جنسی دختر و پسر متفاوت نمی باشد. نتایج نشان داد میان سن و میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه قوی وجود دارد. نتایج نشان داد میان سن و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک ارتباط معنی دار وجود ندارد. همچنین میان تحصیلات و میزان استفاده از شبکه اجتماعی و میان تحصیلات و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه معنی داری وجود ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005724 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!