تاثیر درمان احتقان پستان با کمپرس گرم زنجبیل بر خودکارآمدی شیردهی

پیام:
چکیده:
مقدمه
خودکارآمدی شیردهی می تواند قوی ترین پیشگویی کننده کیفیت و طول مدت تغذیه با شیر مادر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان احتقان پستان با کمپرس گرم زنجبیل بر خودکارآمدی شیردهی انجام شد.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397 بر روی 76 زن شیرده مبتلا به احتقان پستان در مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه کمپرس گرم زنجبیل و مراقبت های مرسوم تخصیص یافتند. مادران گروه مداخله، تحت درمان با کمپرس گرم زنجبیل، 3 بار در روز به مدت 2 روز قرار گرفتند.ابزار پژوهش، شاخص استاندارد شدت احتقان پستان، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شیردهی دنیس و فرم مشخصات دموگرافیک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل، کای دو و تحلیل واریانس انجام گرفت. میزان pکمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
قبل از مداخله بین دو گروه از نظر متوسط نمرات خودکارآمدی اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (320/0=p). بعد از انجام مداخله، متوسط نمره خودکارآمدی در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0p<).
نتیجه گیری
استفاده از کمپرس گرم زنجبیل سبب بهبود سریع تر علائم احتقان پستان و به دنبال آن افزایش معنی دار نمره خودکارآمدی شیردهی نسبت به مراقبت های مرسوم می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005765 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!