نقش برون گرایی و ویژگی های آن، جامعه پذیری و تعامل اجتماعی، در عملکرد بیان شفاهی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جامعه پذیری و تعامل اجتماعی ویژگی های اصلی برون گرایی هستند که سبب می شوند فرد از همنشینی و تعامل با افراد جامعه لذت ببرد، به فعالیت های جمعی تمایل بیشتری داشته باشد، ریسک پذیر و ماجراجو باشد، انگیزش را از دنیای بیرون از خویش جستجو کند، در تعاملات اجتماعی موفق تر باشد و به دنبال ایفای نقش های اجتماعی در گروه ها باشد. پژوهش حاضر ارتباط بین برون گرایی و مهم ترین ویژگی های آن یعنی جامعه پذیری و تعامل اجتماعی با عملکرد بیان شفاهی و مولفه های آن شامل انسجام و روانی در گفتار، تلفظ، دقت دستوری و غنای واژگانی را مورد بررسی قرار می دهد. با این هدف، 257 فراگیر زبان انگلیسی در یک  مصاحبه سنجش عملکرد بیان شفاهی شرکت کردند و سپس به پرس شنامه شخصیتی گلدبرگ (1999) پاسخ دادند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از این است که برون گرایی و داشتن تمایل به تعاملات اجتماعی، تاثیر غیرمستقیم مثبت بر عملکرد بیان شفاهی فراگیران می گذارد. نتایج مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادات ارائه گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!