تهیه نانوحامل های بیوپلیمری کیتوزان/ صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزیابی خصوصیات فیزیکی، ریزساختاری/ملکولی و بررسی اثر آن ها بر بهبود پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris)

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر با هدف تولید نانوحامل های ترکیبی از کیتوزان و صمغ عربی حاوی روغن ماهی کیلکا و ارزیابی خصوصیات فیزیکی و ریزساختاری/ملکولی؛ و همچنین بررسی پایداری اکسایشی آنها انجام گرفت. بدین منظور نانوحامل های روغن ماهی (به شکل خالص و نانوامولسیون شده) با نسبت 4:1 هسته: دیواره؛ و با استفاده از نسبت های مختلف کیتوزان/صمغ عربی (1:1؛ 1:2؛ 2:1) و مالتودکسترین (MD) به عنوان پرکننده به روش کواسرواسیون تولید شدند. ویژگی های مختلف نانوحامل های تولید شده شامل اندازه ذرات امولسیون؛ کارایی ریزپوشانی، رهایش، XRD و FTIR نانوحامل های تولیدی و همچنین شاخص های پایداری اکسیداتیو PV و TBA مورد ارزیابی قرار گرفتند. طبق نتایج، کمترین مقدار اندازه ذرات و بیشترین میزان کارایی ریزپوشانی در تیمار ترکیبی کیتوزان و صمغ عربی با نسبت 1: 1 مشاهده گردید. تفاوت معنی داری از نظر مقدار رهایش بین تیمارها مشاهد نشد و در همه تیمارها الگوی رهایش روند مشابهی نشان داد. نتایج حاصل از FTIR و XRD حضور و ریزپوشانی مطلوب روغن ماهی در نانوحامل های بیوپلیمری را تایید کرد. نتایج حاصل از نگهداری پودر ها طی 28 روز در دمای 35 درجه؛ نشان دهنده افزایش معنی دار مقادیر شاخص-های PV و TBA بود؛ میزان PV و TBA در تیمار شاهد در روز 28 نگهداری به طور قابل توجهی بیشتر از روز صفر بود که در این رابطه مشاهدات نشان داد پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در نانوحامل های کیتوزان/صمغ عربی به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه یا تیمار شاهد افزایش یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -214
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006356 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!